ગુજરાતટોપ ન્યૂઝટ્રેન્ડિંગ

ગુજરાતમાં હવામાન વિભાગે 3 કલાકમાં આ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદની કરી આગાહી

Text To Speech
  • રાજ્યમાં ક્યાંક ભારે તો ક્યાંય અતિભારે વરસાદની આગાહી
  • વરસાદ અંગે હવામાન વિભાગે નાવકસ્ટ બુલેટીન જાહેર કર્યું
  • વડોદરા, ભરૂચ, ભાવનગરમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી

ગુજરાતમાં હવામાન વિભાગે 3 કલાકમાં વિવિધ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. જેમાં ક્યાંક ભારે તો ક્યાંય અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. તેમાં હવામાન વિભાગે નાવકસ્ટ બુલેટીન જાહેર કર્યું છે. બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, નર્મદા, તાપી, ડાંગ, સુરતમાં ભારે વરસાદની આગાહી તેમજ પોરબંદર, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, બોટાદ, પાટણ, મેહસાણા, મહીસાગર, આણંદ, ખેડામાં મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરાઇ છે.

વરસાદ અંગે હવામાન વિભાગે નાવકસ્ટ બુલેટીન જાહેર કર્યું

વરસાદ અંગે હવામાન વિભાગે નાવકસ્ટ બુલેટીન જાહેર કર્યું છે. જેમાં આગામી ત્રણ કલાક રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. તેમાં રાજ્યમાં ક્યાંક ભારે તો ક્યાંય અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. જેમાં વડોદરા, ભરૂચ, ભાવનગરમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. તેમજ અમરેલી, રાજકોટ, જામનગર, દ્વારકા, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરાઇ છે. તેમજ અમદાવાદ, ગાંધીનગર, દાહોદ, પંચમહાલ, છોટા ઉદેપુર, વલસાડ, નવસારીમાં મધ્યમ વરસાદની આગાહી સાથે પવનની ગતિ 40/60 કીમી પ્રતિકલાકની રહેશે. જેમાં હવામાન વિભાગે 3 કલાકમાં વરસાદની આગાહી કરી છે તેમાં રાજ્યમાં આગામી 3 કલાકમાં ભારે વરસાદ આવી શકે છે.

વડોદરા, ભરૂચ, ભાવનગરમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી

વડોદરા, ભરૂચ, ભાવનગરમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી તેમજ અમરેલી, રાજકોટ, જામનગર તથા દ્વારકા, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ તથા બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી તેમજ નર્મદા, તાપી, ડાંગ, સુરતમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. તેમજ પોરબંદર, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, બોટાદ તથા પાટણ, મહેસાણા, મહીસાગર, આણંદ, ખેડા અને અમદાવાદ, ગાંધીનગર તથા દાહોદ, પંચમહાલ, છોટા ઉદેપુર, વલસાડમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.

Back to top button