ગુજરાત

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિશિયન્સી ટેસ્ટ આવતા મહિને, 1લી જૂનથી 15 જૂન સુધીમાં લેવાય શકે છે પરીક્ષા

Text To Speech

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા સિનિયર કલાર્ક-3 સંવર્ગની સીધી ભરતી માટે રદ કરેલી કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસિયન્સીની પરીક્ષાનું પુનઃ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પરીક્ષા હવે 1લી જૂન, 2022થી 15 જૂન, 2022 સુધીના સમયગાળા દરમિયાન સળંગ 4 દિવસમાં યોજાશે. પરીક્ષાના એક અઠવાડિયા પહેલાથી ઉમેદવારો પોતાનો કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરી શકશે. આ પરીક્ષાની તારીખ સાથેનો વિગતવાર કાર્યક્રમ મંડળની વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવશે, તેમ ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.

મહત્વનું છે કે, કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસિયન્સીની પરીક્ષા આ અગાઉ ટેકનિકલ કારણોને લઈને રદ થઈ હતી.  ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા સિનિયર કલાર્ક-3 સંવર્ગની સીધી ભરતી માટેની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા 31 જુલાઈ, 2021નાં રોજ લેવાઈ હતી. ત્યારે ભાગ-2ની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસિયન્સી ટેસ્ટ હવે 1લી જૂનથી 15 જૂન સુધીમાં ગમે ત્યારે યોજાઈ શકે છે.

 

Back to top button